Onze webshop is momenteel gesloten. We hopen binnenkort weer uw bestellingen te kunnen aannemen
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Privacy beleid

 

Privacy beleid Ebony & Ivory (handelsnaam Ebony & Ivory)

https://www.ebonyandivory.nl

Over Ebony & Ivory

De website Ebony & Ivory wordt beheerd door E.T. Jozephia.

E.T. Jozephia is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Over ons privacy beleid

Ebony & Ivory geeft veel om jouw privacy. Ebony & Ivory verwerkt daarom uitsluitend gegevens die nodig zijn voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de informatie die over jou en jouw gebruik van onze diensten zijn verzameld. Ebony & Ivory stelt jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Ebony & Ivory. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/01/2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze jouw gegevens opgeslagen worden en hoe jouw gegevens tegen misbruik beschermt worden en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als je vragen heeft over ons privacybeleid kan je contact opnemen.

Hieronder kan je lezen op welke wijze jouw gegevens verwerkt worden, waar deze (laten) opgeslagen worden, welke beveiligingstechnieken gebruikt worden en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Welke gegevens kunnen wij van u nodig hebben?

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Straat en huisnummer
  • Woonplaats
  • Geslacht
  • Bankrekeningnummer
  • creditcardnummer
  • IP-adres
  • Gebruikersnaam

Webwinkelsoftware LightSpeed

De webwinkel van Ebony & Ivory is ontwikkeld met software van Lightspeed. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Lightspeed heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Lightspeed is op basis van de overeenkomst die Ebony & Ivory met hen heeft gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Lightspeed maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Lightspeed behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Webhosting

Ebony & Ivory neemt webhosting- en e-maildiensten af van Lightspeed. Lightspeed verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Lightspeed heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Lightspeed is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

Ebony & Ivory maakt voor reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Office365. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Office365 heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maakt Ebony & Ivory gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals jouw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

WebwinkelKeur

Ebony & Ivory verzamelt reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert jouw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op jouw review te geven. In het geval dat wij nou uitnodigen om een review achter te laten delen wij jouw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jow persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verzenden en logistiek

MyParcel/PostNL

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van MyParcel/PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met MyParcel/PostNL delen. MyParcel/PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat MyParcel/PostNL onderaannemers inschakelt, stelt MyParcel/PostNL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

E-boekhouden

Voor het bijhouden van de administratie en boekhouding maakt ebony & Ivory gebruik van de diensten van e-boekhouden. Wij delen jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. E-boekhouden is tot geheimhouding verplicht en zal jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. E-boekhouden gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Nieuwsbrief  

Om de nieuwsbrief te ontvangen hebben we een e-mailadres nodig, evenals informatie om te controleren dat je de eigenaar van dit e-mailadres bent en akkoord gaat met de nieuwsbrief ontvangst (DOI-procedure).

 

De double opt-in procedure wordt hiervoor gebruikt. Na de aanmelding ontvangt de gebruiker een bevestigingsmail. Het e-mailadres wordt alleen in het adresboek opgenomen nadat de e-mail bevestigd is. Wij gebruiken deze informatie alleen voor het verzenden van de gevraagde informatie en aanbiedingen.

 

Als nieuwsbrief software wordt Newsletter2Go gebruikt. Je gegevens worden aan Newsletter2Go GmbH doorgegeven. Het verkopen en gebruiken van je gegevens voor andere doeleinden dan het verzenden van nieuwsbrieven is verboden. Newsletter2Go is een betrouwbare en gecertificeerde leverancier, die de eisen van de federale wet voor de bescherming van persoonsgegevens naleeft.

 

Meer informatie: https://www.newsletter2go.nl/informatie-nieuwsbrief-ontvangers/

 

De bevestiging van de gegevensopslag en de nieuwsbrief verzending kan op elk moment ingetrokken worden door op de afmeldlink in de nieuwsbrief te klikken.

De gegevensbeschermingsmaatregelen kunnen door technische innovaties veranderen, deze updates vind je terug in de gegevensbescherming verklaring.

 

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Ebony & Ivory gebruikt jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Ebony & Ivory gebruikt jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op jouw verzoek op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.

Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Ebony & Ivory op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw gegevens zolang je cliënt van bent bij Ebony & Ivory. Dit betekent dat Ebony & Ivory jouw klantprofiel bewaart totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Eventuele medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens Ebony & Ivory worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen zich te legitimeren. Ebony & Ivory houd een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat Ebony & Ivory jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruikt.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die Ebony & Ivory (laat) verwerk(t)(en) en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan Ebony & Ivory. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuurt Ebony & Ivory je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die Ebony & Ivory (laat) verwerk(t)(en) en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan Ebony & Ivory. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuurt Ebony & Ivory je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die Ebony & Ivory (laat) verwerk(t)(en) die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan Ebony & Ivory. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuurt Ebony & Ivory je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die Ebony & Ivory (laat) verwerk(t)(en) en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kan een verzoek met die strekking doen aan Ebony & Ivory. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Ebony & Ivory. Als je bezwaar maakt zal Ebony & Ivory onmiddellijk de gegevensverwerking staken. Ebony & Ivory zal je dan afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten.

Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met Ebony & Ivory.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ebony & Ivory gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Ebony & Ivory heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop Ebony & Ivory reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengt Ebony & Ivory jou daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

E.T. Jozephia, Ebony & Ivory Jewellery, kvk 72616849, Overcinge 64 82226TN Lelystad Nederland T.0320-416047 E. [email protected]

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »